งานเคมีวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ร่วมกับ บริษัท Kruthwong & Sprenger จำกัด จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้งานเครื่อง Bench Top NMR ในการเรียนการสอน และงานวิจัย ในงานเคมีวิชาการ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมีการสาธิตการใช้งานเครื่อง Bench top NMR ของ Magritek