ภาวะทะเลร้อน เป็นผลหนึ่งของภาวะโลกร้อน

นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาและทำงานในโครงการ HOT (Hawaii Ocean Time-Series) ได้มีการวังเกตการณ์และบันทึกข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ เคมี และชีววิทยาของน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งเป็นประจำ ที่ตั้งของสถานีตรวจวัดทางตอนเหนือของเมือง Oahu เกาะฮาวายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2531 โดยโครงการ HOT นี้ตั้งอยู่ในปผนก School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST) ของมหาวิทยาลัยฮาวาย และได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยชิ้นนี้จากมูลนิธิ

SEAL Analytical

With full teams of engineering and chemistry staff in global facilities in Europe, USA and China, laboratories can be sure of the best support, instruments and methods, meeting the latest regulatory requirements.

การเพิ่มประสิทธิภาพของการหาปริมาณน้ำมันในอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวโพด

ด้วยเทคโนโลยีที่ดี ORACLE เครื่องวิเคราะห์ไขมัน/น้ำมัน แบบรวดเร็ว สามารถให้ผลการวัดกับผลิตภัณฑ์ข้าวโพดทุกรูปแบบในเวลาเพียง 2-3 นาที โดยไม่ต้องทำการสอบเครื่องมือ (calibration) หรือใช้ตัวทำละลาย (solvents) ได้ข้อมูลการวัดที่มีความแม่น (accuracy) และความเที่ยง (precision) ที่ดีกว่าเทคนิคการสกัดแบบดั้งเดิมหลายทั้งหลาย

ขั้นตอนการตัดสายเพปไทด์และการป้องกันการตัดสายเพปไทด์

ในการสังเคราะห์สายเพปไทด์ด้วยวิธี Solid-Phase peptide Synthesis, (SSPS) ด้วยการใช้ Fmoc (9-fluorenyl methoxy carbonyl) นั้น ขั้นตอนสุดท้าย คือการตัดสายเพปไทด์ออกจากเรซิน โดยทั่วไปมักจะใช้สารละลายกรดไตรฟลูโอโรแอซีติก

Company Profile

จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางเคมี ฟิสิกส์ และ Life Science ผลิตภัณท์ CEM, MIRION CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO, RAYKOL(REEKO INSTRUMENT), TELEDYNE LEEMAN และ Advion

สินค้าใหม่ (New Products)

ICP - OES เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
The Prodigy7 is the synthesis of advanced technology and user simplicity.
Last Update : 29/11/2021
Automated Liquid Handling Station
Vitae M96 is a fully automatic pipetting workstation for 96-well microplate pipette operations.
Last Update : 26/11/2021
Raman Handheld Analyzer
Bringing qualities of laboratory molecular analysis to the field
Last Update : 25/11/2021
Microwave Muffle Furnace เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 °C or High Capacity furnace.
Last Update : 24/11/2021

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

Raman Handheld Analyzer
Bringing qualities of laboratory molecular analysis to the field
Last Update : 25/11/2021
เครื่องวิเคราะห์สิ่งปลอมปนในน้ำมะพร้าว
A low-cost, easy-to-use, accurate, and precise solution to identify the addition of C4 sugars (adulteration), based on the carbon isotopic (δ13C) composition of the coconut water.
Last Update : 22/11/2021